Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej działalności – zapraszamy do kontaktu.

DANE KONTAKTOWE

HISTAMED DC Sp. z o.o.
44-103 Gliwice, ul. Wielicka 16
NIP: 6751739329, REGON 387608316

Zobacz na mapie » 

Sekretariat medyczny

Menadżer Oddziału

Przedstawiciel Medyczny

Monitorowanie Procesów i Reklamacji

Inspektor Danych Osobowych

Wypożyczenia preparatów i bloczków

Wszystkim naszym pacjentom i klientom zapewniamy możliwość wypożyczania dokumentacji medycznej tj. gotowych preparatów i bloczków parafinowych. O wypożyczenie materiałów może zwrócić się pacjent, jego lekarz prowadzący lub podmiot leczniczy, w którym odbywa się leczenie.

Prośba o wypożyczenie musi mieć formę pisemną i zawierać:

   • imię i nazwisko pacjenta
   • numer PESEL
   • numer badania/skierowania
   • czytelny podpis pacjenta lub pieczątkę i podpis lekarza prowadzącego

Formularz można pobrać TUTAJ

Po wypełnieniu i podpisaniu skan formularza można przesyłać drogą e- mailową wypozyczenia.histamed@diag.pl, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Jeżeli prośbę kieruje Instytucja / Zakład, formularz winien zawierać pieczątkę i podpis lekarza wnioskującego o wydanie preparatów lub bloczków.

Więcej informacji: tel. kom. 532 087 492

Czas realizacji wydania wynosi do 14 dni. Do wydania dokumentacji medycznej (preparaty/bloczki) konieczny jest dowód osobisty ewentualnie upoważnienie dla osoby odbierającej.

Wzór upoważnienia można pobrać TUTAJ

DO ODBIORU BLOCZKÓW I/LUB PREPARATÓW KONIECZNE JEST POSIADANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBY ODBIERAJĄCEJ. O gotowości do odbioru zamówionych materiałów informujemy telefonicznie lub mailowo.

Administratorem danych osobowych podawanych w korespondencji elektronicznej będzie Histamed DC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści korespondencji, w celu:

 • kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej z Administratorem danych i jego pracownikami,
 • dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami drogą korespondencji elektronicznej,
 • przyjmowania zleceń, pism, zgłoszeń, wniosków drogą korespondencji elektronicznej,
 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej, w w/w celach, jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
 • niezbędność w zakresie realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami dochodzenia roszczeń, a także podmiotom, z którymi Administrator danych współpracuje i które realizują zadania na rzecz Administratora danych.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do celów związanych z obsługą korespondencji, nie dłużej niż okres zawartej umowy, a w przypadku roszczeń do czasu ich przedawnienia lub rozstrzygnięcia.

Podanie danych do korespondencji elektronicznej jest niezbędne w celu uzyskania kontaktu z Administratorem danych drogą elektroniczną oraz kiedy sposób tego typu komunikacji został uregulowany w umowie.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu e- mail: inspektorhistamed@diag.pl