Proces laboratoryjny

Standardowo przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzane jest szkolenie upoważnionych pracowników Kontrahenta – szczegółowe zasady współpracy, oznakowanie i zapakowanie materiału, obsługa systemu informatycznego.


Schemat realizacji świadczeń.

1. Przygotowanie przez Kontrahenta skierowania i materiału tkankowego do wysyłki do badań histopatologicznych:

• umieszczenie materiału w pojemniku jednorazowym z formaliną,
• oznaczanie pojemnika i wypełnionego skierowania na badanie,
• skompletowanie przesyłki w kontenerze transportowym

2. Odbiór kontenera z materiałem tkankowym przez kuriera z siedziby Kontrahenta, miejsca odbiorów, terminy i ich częstotliwość ustalane z Kontrahentem w zależności od jego potrzeb.

3. Dostarczenie kontenera w ciągu 8 godzin do Histamed DC.

4. Przyjęcie materiału w Pracowni ze sprawdzeniem:

• opisu materiałów i skierowań
• w przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności generowany jest protokół niezgodności wysyłany do Kontrahenta i wstrzymane są dalsze procedury wykonywania badań,
• po wyjaśnieniu z Kontrahentem niezgodności lub błędów materiał tkankowy kierowany jest do kolejnych procedur medycznych.

5. Wykonywanie oceny makroskopowej materiału.

6. Pobranie wycinków z materiału tkankowego i umieszczenie ich w jednorazowych kasetkach oznakowanych indywidualnym, niepowtarzalnym kodem umożliwiającym natychmiastową identyfikację materiału na każdym etapie dalszych procedur. Ilość pobieranych wycinków z materiału tkankowego jest zgodna z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Patologów na podstawie wytycznych WHO.

7. Obróbka chemiczna wycinków tkankowych umieszczonych w kasetkach w procesorach tkankowych.

8. Zatopienie materiału tkankowego w bloczkach parafinowych.

9. Krojenie bloczków parafinowych z użyciem mikrotomów i umieszczanie skrojonych fragmentów materiału tkankowego na szkiełkach podstawowych – przygotowanie preparatu.

10. Barwienie preparatu i jego zabezpieczenie szkiełkiem nakrywkowym.

11. Ocena mikroskopowa preparatu wykonywana przez patomorfologa specjalistę, w przypadkach rozpoznań nowotworowych onkologicznie dodatnich ocena potwierdzana jest standardowo przez drugiego specjalistę patomorfologa.

12. W uzasadnionych medycznie przypadkach w celu potwierdzenia rozpoznania wykonane może być dodatkowe badanie immunohistochemiczne.

13. Wprowadzenie wyniku badania do systemu informatycznego.

14. Po 10 dniach roboczych od momentu przyjęcia materiału tkankowego w pracowni wynik badania histopatologicznego jest dostępny on-line.

15. Wyniki badań opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza patomorfologa specjalisty (dwóch specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych). E-podpisy są uwiarygodniane przez firmę KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna) figurującą w Rejestrze Kwalifikowanych Podmiotów Świadczących Usługi Certyfikacyjne, prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl). Pełnoprawne wyniki z podpisem elektronicznym są gotowe do odczytu, wydruku i archiwizacji praktycznie natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego.

16. Standardowo razem z fakturą dostarczany jest Kontrahentowi raport szczegółowy zawierający imienny wykaz pacjentów z liczbą i typem wykonanych badań.

17. Przechowywanie pozostałości materiału tkankowego po pobraniu wycinków przez ok.1 miesiąc od daty wydania wyniku.

18. Utylizacja na koszt Histamed DC pozostałości materiałów tkankowych i pojemników jednorazowych.

Dbamy o jakość diagnostyczną, dlatego podczas diagnostyki cytologicznej i histopatologicznej współpracujemy z lekarzami zlecającymi badania oraz ze specjalistami, do których trafiają pacjenci z naszymi rozpoznaniami. Zapewniamy również obsługę administracyjną pracowni od godziny 7.00 do 16:00. W razie potrzeby np. przy zmianie klasyfikacji jednostek histopatologicznych organizujemy spotkania z lekarzami klinicystami i wyjaśniamy wprowadzane zmiany. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy naukowej.

Aparatura

Do wykonywania badań używamy następujących urządzeń:

  •  Procesory tkankowe – Najnowszej generacji urządzenia z zamkniętym obiegiem odczynników i powietrza gwarantujący prawidłowe przeprowadzenie fazy obróbki chemicznej materiałów tkankowych (wycinków).
  • Zatapiarki z modułowym systemem organizacji pracy. Umożliwiają utrwalenie materiału w parafinie i przygotowanie bloczka.
  • Mikrotomy. Precyzyjne urządzenia pozwalające na krojenie wycinków tkankowych z ogromną dokładnością.
  • Barwiarki automatyczne – Gwarantują wysoką jakość i szybkość barwienia z wykorzystaniem kilku programów w tym samym czasie, z odciągiem i filtrem toksycznych oparów, przeznaczone do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych.
  • Zaklejarki automatyczne – Zapewniają nakrywanie szkiełek podstawowych, zabezpieczając preparat przed uszkodzeniem i umożliwiając jego ocenę pod mikroskopem.
  • Cytowirówka Cytospin – Wirówka cytologiczna do osadzania płynnych materiałów tkankowych na szkiełkach preparatowych w postaci cienkowarstwowych preparatów komórkowych.
  • Mikroskopy OLYMPUS linii BX, linii CX, systemy mikrofotografii cyfrowej.
  • BENCHMARK – automatyczne aparaty do barwienia immunohistochemicznego preparatów.

W Zakładzie Histamed DC wykonujemy badania w lokalu dostosowanym do usług realizowanych przez Pracownię, z klimatyzacją i wentylacją oraz posiadającym wydzielone pomieszczenia: do przyjmowania materiałów biologicznych, do pobierania wycinków tkankowych, do przygotowania preparatów, do oceny mikroskopowej preparatów, archiwum do magazynowania i archiwizowania bloczków parafinowych z materiałem tkankowym, preparatów i pozostałej dokumentacji medycznej (skierowania, wyniki badań), do przechowywania (przez okres ok. 1 miesiąca do momentu utylizacji) materiałów biologicznych po pobraniu wycinków, serwerownię, pomieszczenia administracyjne oddzielną pracownię immunohistochemiczną.