Pracownia histopatologiczna Histamed DC Sp. z o.o. w Gliwicach

Pracownia histopatologiczna w Gliwicach, w której wykonujemy mikroskopowe badania histopatologiczne wycinków, materiału oligobiopsyjnego oraz materiału operacyjnego – niezbędne podczas diagnostyki nowotworowej, rozpoznawania zwyrodnień, zapaleń czy też w trakcie monitorowania postępów leczenia. Ponadto przeprowadzamy badania cytologiczne – diagnozujemy m.in. plwociny, popłuczyny z oskrzeli oraz materiał pobrany poprzez biopsję. Jednym z obszarów działania jest cytologia ginekologiczna.

Nasza misja

CELE, KTÓRE PRZED NAMI STOJĄ
Naszą MISJĄ jest prowadzenie diagnostyki cytologicznej i histopatologicznej na najwyższym światowym poziomie w oparciu o wysokiej jakości preparaty mikroskopowe oraz pełne dane kliniczne będące rezultatem naszej ścisłej współpracy z lekarzami kierującymi materiał do badań.

Oferta

 • Histopatologia materiałów tkankowych.
 • Ocena materiałów z biopsji wycinkowych, w tym oligobiopsji endoskopowych.
 • Badanie materiałów biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC) i cienkoigłowych celowanych (BACC).
 • Badanie materiałów z biopsji gruboigłowych.
 • Ocena ginekologicznych cytologii złuszczeniowych.
 • Ocena cytologii płynów z jam ciała.
 • Badania śródoperacyjne.
 • Sekcje zwłok.
 • Badania autopsyjne.
 • Barwienia histochemiczne.
 • Biopsje cienkoigłowe.
 • Konsultacje specjalistyczne.
 • Badania genetyczne.

Przeprowadzamy biopsje aspiracyjne cienkoigłowe

– wykonujemy m.in. punkcje tarczycy, sutka, czy węzłów chłonnych oraz analizujemy i oceniamy rozmazy BAC. Nasze działania umożliwiają precyzyjne postawienie diagnozy oraz dobór odpowiedniego leczenia. W strukturach Naszego laboratorium znajduje się Pracownia Immunohistochemii, dzięki temu na miejscu wykonujemy również badania immunohistochemiczne, które są nieocenione podczas ustalania typu nowotworu i jego stopnia złośliwości oraz planowania terapii.

Najważniejszą zasadą Histamedu wynikającą z jego MISJI jest ścisła współpraca z lekarzami zlecającymi badania. Niejednokrotnie diagnoza postawiona w pracowni biopsji cienkoigłowych oparta jest na opiniach wielu specjalistów, tak by była jak najbardziej dokładna, rzetelna i trafna.

Wykwalifikowani diagności, nowoczesny sprzęt

Pracownię Histamed DC tworzą wykwalifikowani diagności, którzy stale szlifują swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu dokładnie i zgodnie z wszelkimi standardami przygotowujemy próbki do badań oraz dokonujemy właściwej oceny rozmazu czy tkanki. Gwarantujemy najkrótszy możliwy czas oczekiwania – zapewniamy transport materiału oligobiopsyjnego, pooperacyjnego i rozmazów oraz sprawne dostarczenie wyników.

Mamy wieloletnie doświadczenie i wciąż stawiamy na rozwój – zaufało nam już blisko 500 placówek medycznych!

Zawiadomienie o przejęciu spółki

Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, iż spółka pod firmą  Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wielickiej 16, 44-103 Gliwice zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000798600 oraz spółka pod firmą Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków identyfikującej się  numerami NIP: 6751739329 oraz REGON: 387608316 , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000871579, z dniem 31 marca 2022 roku  połączyły się na zasadzie art. 492 § 1 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K..  (spółki przejmowanej) przez Histamed DC Sp. z o.o.  (spółkę przejmującą).

 

Skutkiem dokonanego połączenia jest przeniesienie całego majątku Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.   jako spółki przejmowanej na spółkę Histamed DC Sp. z o.o. jako spółkę przejmującą. Tym samym, z dniem połączenia, to jest z dniem 31 marca 2022 roku, Histamed DC Sp. z o.o.  wstąpiła na zasadzie sukcesji uniwersalnej we wszelkie prawa i obowiązki spółki Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., w tym w szczególności we wszelkie prawa i obowiązki wynikające zawartych z Państwem umów.

Informujemy jednocześnie, iż przedmiotowe połączenie nie wpływa na ważność umów łączących strony ani też nie będzie powodować konieczności zmiany ich treści czy też warunków. Tym samym nie będzie też wymagane podpisanie żadnych aneksów. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 roku wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych przez Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. umów będą w całości wykonywane przez spółkę Histamed DC Sp. z o.o., Niemniej jednak zaznaczamy, iż w trosce o uporządkowanie dokumentacji, jesteśmy gotowi podpisać stosowny aneks, w którym będą wprowadzone dane Histamed DC Sp. z o.o.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wystawianie od dnia 1 kwietnia 2022 roku wszelkich rachunków/faktur na spółkę:

Histamed DC Sp. z o.o. 31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 16 NIP: 6751739329 oraz REGON: 387608316